Ticker

10/recent/ticker-posts

Βαριές καμπάνες για ξέπλυμα χρήματος!!Νέος Ποινικός Κώδικας:Βαριές καμπάνες για χρέη στο Δημόσιο και ξέπλυμα χρήματος!

Βαριές καμπάνες για ξέπλυμα χρήματος!!Νέος Ποινικός Κώδικας:Βαριές καμπάνες για χρέη στο Δημόσιο και ξέπλυμα χρήματος! Στη λίστα με τα χρέη συνυπολογίζονται και αυτά που προέρχονται από τη μη εκτέλεση χρηματικών ποινών που επιβλήθηκαν από ποινικά δικαστήρια Ρεπορτάζ Μαρία Βουργάνα Φυλακή και βαριές καμπάνες για όσους χρωστούν στο Δημόσιο πάνω από 100.000 ευρώ αλλά και αύξηση 300% των προστίμων για όσους διώκονται για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» φέρνουν οι διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα ο οποίος ψηφίστηκε στα τέλη Φεβρουαρίου. Με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή διευκρινίζεται ότι: – Για μη καταβολή χρεών στο δημόσιο που ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ και δεν εξυπηρετούνται για περισσότερο από 4 μήνες προβλέπονται ποινικές διώξεις με ποινές φυλάκισης από 1 έως και πάνω από 3 έτη ενώ τα διοικητικά πρόστιμα για οικονομικά εγκλήματα φθάνουν ανάλογα με τη βαρύτητα της υπόθεσης έως και 10 εκατ. ευρώ με ταυτόχρονη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης δραστηριότητας στα άμεσα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα καθώς και στους ηθικούς αυτουργούς και συνεργούς. – Στη λίστα με τα χρέη που τυχόν παραμένουν αρρύθμιστα και δεν εξυπηρετούνται για πάνω από 4 μήνες, θα συνυπολογίζονται και αυτά που προέρχονται από τη μη εκτέλεση χρηματικών ποινών που επιβλήθηκαν από ποινικά δικαστήρια -μαζί και με όλες τις λοιπές προσαυξήσεις και τόκους που τα συνοδεύουν. Με την προσθήκη και αυτών των ποσών που ως τώρα εξαιρούνταν, μεγαλώνει και ο αριθμός των οφειλετών που, μόλις τα χρέη τους προς το δημόσιο ξεπεράσουν τα 100.000 ευρώ, έρχονται αντιμέτωποι με ποινές φυλάκισης ενός έτους και άνω. – Αυστηροποιείται το πλαίσιο για ξέπλυμα χρήματος. Ο νέος ποινικός κώδικας προβλέπει πρόστιμο 50.000 ως 10 εκατ. ευρώ. Για περιπτώσεις όμως όπου δεν μπορεί να υπολογιστεί το κέρδος που αποκόμισε ο παραβάτης, το πρόστιμο αυξάνεται στα 4 εκατ. ευρώ, από 1 εκατ. ευρώ που ίσχυε ως τώρα (αύξηση 300%). Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις: 1. Χρέη στο δημόσιο – Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 4 μηνών τιμωρείται με ποινή φυλάκισης: α) Ενός τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ. β) Τριών τουλάχιστον ετών, εφόσον το συνολικό χρέος υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ. Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από αίτηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή των Ελεγκτικών Κέντρων ή του Τελωνείου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους, που συνοδεύεται υποχρεωτικά από πίνακα χρεών, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων. Στην αίτηση και στον πίνακα χρεών που υποβάλλονται δεν συμπεριλαμβάνονται και δεν υπολογίζονται για τον προσδιορισμό της ευθύνης του προσώπου τα χρέη από τα αδικήματα που τυποποιούνται στο άρθρο 66 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας μαζί με τις σχετικές με αυτά προσαυξήσεις, τόκους και λοιπές επιβαρύνσεις. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης εξοφλήσει το χρέος του μέχρι την εκδίκαση του ποινικού σκέλους της υπόθεσής του, σε οποιονδήποτε βαθμό, ή εφόσον εντάξει το χρέος του σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής μπορεί να γλιτώσει την ποινή φυλάκισης. Επιπρόσθετα όποιος αμφισβητεί το ύψος του ποσού που του έχουν καταλογίσει οι φορολογικές αρχές έχει δικαίωμα να προσφύγει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και εν συνεχεία, σε περίπτωση μη δικαίωσης από τη ΔΕΔ, και στα διοικητικά δικαστήρια, οπότε μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης οι διαδικασίες επιβολής των ποινικών κυρώσεων μπορεί να «παγώσουν». 2. Οικονομικά εγκλήματα Αν αξιόποινη πράξη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή κάποιο από τα βασικά αδικήματα τελείται προς όφελος ή για λογαριασμό νομικού προσώπου ή οντότητας από φυσικό πρόσωπο που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου ή της οντότητας και κατέχει διευθυντική θέση εντός αυτών ή έχει εξουσία εκπροσώπησής τους ή εξουσιοδότηση για τη λήψη αποφάσεων για λογαριασμό τους ή για την άσκηση ελέγχου εντός αυτών, επιβάλλονται στο νομικό πρόσωπο ή την οντότητα, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι εξής κυρώσεις: α) Διοικητικό πρόστιμο από 50.000 ευρώ έως δέκα 10.000.000 ευρώ. Το ακριβές ποσό του προστίμου ορίζεται κατ’ ελάχιστον στο διπλάσιο του ποσού του κέρδους που προήλθε από την παράβαση, εφόσον το κέρδος μπορεί να προσδιοριστεί είτε εφόσον δεν μπορεί να προσδιοριστεί σε 4.000.000 εκ ευρώ από 1.000.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα β) Οριστική ή προσωρινή, για χρονικό διάστημα από έναν μήνα έως δύο έτη, ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας ή απαγόρευση άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ή λύση του νομικού προσώπου ή της οντότητας και θέση αυτού ή αυτής υπό εκκαθάριση. γ) Απαγόρευση άσκησης ορισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή εγκατάστασης υποκαταστημάτων ή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, για το ίδιο χρονικό διάστημα. δ) Οριστικός ή προσωρινός για το ίδιο χρονικό διάστημα αποκλεισμός από δημόσιες παροχές, ενισχύσεις, αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, προμήθειες, επιδοτήσεις, διαφημίσεις και διαγωνισμούς του δημοσίου Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται και όταν φυσικό πρόσωπο που έχει κάποια από τις αναφερόμενες ιδιότητες είναι ηθικός αυτουργός ή συνεργός στις ίδιες πράξεις.O.T.