Ticker

10/recent/ticker-posts

Άγιος Ελευθέριος!!Εορτή 15 Δεκεμβρίου!!Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών!!

Άγιος Ελευθέριος!!Εορτή 15 Δεκεμβρίου!!Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών!! Ως Ιεράρχης καί στερρός Αθλοφόρος, καί πρεσβευτής υπέρ ημών πρός τόν Κτίστην, Ιερομάρτυς Ελευθέριε, πάσης ελευθέρωσον, προσβολής εναντίας, τούς πιστώς προστρέχοντας, τή αγία σου σκέπη, καί τών σωμάτων άμα καί ψυχών, πάσι χορήγει, υγείαν δεόμεθα. Διασωσον, ώ Ελευθέριε θείε Ιερομάρτυς, εκ παντοίων οδυνηρών περιστάσεων, τούς τή σεπτή σου προστρέχοντας προστασία. Πρεσβεύειν αεί, Χριστώ τώ Πανοικτίρμονι, ως Μάρτυς αυτού, καί λειτουργός ευπρόσδεκτος, μή παύση Ελευθέριε, ίνα πάσης ρυσθείημεν θλίψεως, καί ειρηναίαν ανύωμεν ζωήν, οι μέγαν προστάτην σέ πλουτήσαντες. Ήρεμον ημών, τήν ζωήν καί αστασίαστον, διατήρει Ελευθέριε σοφέ, εν ειρήνη καί αγάπη καί σεμνότητι. Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών Μάστιγι τών σών, θεοδέκτων παρακλήσεων, τά κυκλώσαντα ημάς πλείστα δεινά, διασκέδασον εν τάχει Ελευθέριε. Κατεύνασον, πειρασμών τά κύματα, τά χειμάζοντα ημάς ολέθριος, καί πρός τόν εύδιον όντως λιμένα, τών τού Θεού θελημάτων κυβέρνησον, Ιερομάρτυς Αθλητά, τούς τήν σήν εκζητούντας αντίληψιν. Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών Ιάσεων, ειληφώς τό δώρημα, ως λαμπρός Ιερομάρτυς Κυρίου, τά τών ψυχών ημών ίασαι πάθη καί τών σωμάτων τούς πόνους μετάβαλε, εις ευρωστίαν αληθή, μυστική επισκέψει σου ένδοξε. Νοσούσι μέν, ιατήρ πανάριστος, τοίς δέ πάσχουσι θερμός παρακλήτωρ, καί λυπουμένοις τερπνή θυμηδία, καί τεθλιμμένοις σεπτόν παραμύθιον, ώ Ελευθέριε γενού, ως Χριστού μιμητής γνησιώτατος. Διασωσον ώ Ελευθέριε θείε Ιερομάρτυς, εκ παντοίων οδυνηρών περιστάσεων, τούς τή σεπτή σου προστρέχοντας προστασία. Άχραντε, η διά λόγου τόν λόγον ανερμηνεύτως, επ εσχάτων τών ημερών τεκούσα δυσώπησον, ως έχουσα μητρικήν παρρησίαν. Ιεράρχα τού Σωτήρος ενθεώτατε, καί γενναίε Αθλητά καί Μάρτυς αήττητε, μή παρίδης σών ικετών ικέσιον ωδήν, αλλά προσδεξαι ως ευμενής, τάς εν αιτήσει προσφοράς, τών θερμώς εκβοώντων σοί. Φύλαττε πάσης βλάβης, καί πάσης εχθρών μανίας, τούς αιτουμένους σέ πιστώς, Ελευθέριε πανεύφημε. Πάσαις κλονιζόμενοι, επιβουλαίς τού Βελίαρ, καί περιστατούμενοι, ταίς ευρούσαις θλίψεσιν ημάς Άγιε, τή σεπτή σκέπη σου, πίστει αδιστάκτω, καταφεύγομεν κραυγάζοντες: Προφθασον ένδοξε, καί τών θλιβερών περιστάσεων, απάλλαξον δεόμεθα, τήν πολυπαθή ημών ύπαρξιν, καί τόν πάντων Κτίστην, δυσώπει Ελευθέριε σοφέ, ίνα τό πλούσιον έλεος, πέμψη ταίς ψυχαίς ημών. Ουδείς προστρέχων επί σοί, κατησχυμμένος από σου εκπορεύεται, αγνή Παρθένε Θεοτόκε. Αλλ αιτείται τήν χάριν, καί λαμβάνει τό δώρημα, πρός τό συμφέρον τής αιτήσεως. Μεταβολή τών θλιβομένων, απαλλαγή τών ασθενούντων υπάρχουσα, Θεοτόκε Παρθένε, σώζε πόλιν καί λαόν, τών πολεμουμένων η ειρήνη, τών χειμαζομένων η γαλήνη, η μόνη προστασία τών πιστών. Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών Υπό πλήθους πταισμάτων, συνεσχέθημεν πλήθει βιοτικών συμφορών, αλλ ώ Ιερομάρτυς, η σή επιστασία, προφθασάτω τούς δούλους σου, καί λυτρωσάσθω ημάς, τών νύν παρενοχλούντων. Νεμομένη αθλίως, τήν ζωήν ημών πάσαν η τής κακίας φορά, εις βάθη αθυμίας, ημών τάς διανοίας, μεθιστά βιαιότατα, σύ ούν ημάς εξελού, τοιαύτης τυραννίδος. Ως λαμπρός υποφήτης, τής εν Πνεύματι θείω ελευθερίας ψυχών, παθών τών ακαθέκτων, καί πόνων ανηκέστων, ελευθέρωσον άπαντας Ιερομάρτυς Χριστού, τούς σέ παρακαλούντας. Νάμα θείον μοί βλύσον, χαριτόβρυτε κρήνη θεουργικών δωρεών, δροσίζον τήν ψυχήν μου, τήν καταφλεγομένην, τής κακίας τοίς ανθραξιν, ίνα υμνώ σέ αεί, Υπερδεδοξασμένη. Γνώμη ευθείς, εν αληθεί μετανοία, πολιτεύευσθαι ικάνωσον παμμάκαρ, ως Ιερομάρτυς, τούς σέ υμνολογούντας. Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών Ελευθερίαν, τής εν ημίν αμαρτίας, καί απάλλαξιν πάσης κακοπραγίας, πρέσβευε δοθήναι, τοίς σέ υμνολογούσι. Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών Ρύσαι μέ γλώσσης, δολιοτρόπων ανθρώπων, καί στενώσεων παντοδαπών εν βίω, ίνα σέ γεραίρω, σοφέ Ιερομάρτυς. Αγγέλων δόξα, ώ Υπερένδοξε Κόρη, αδοξίας μέ παθών τών ακαθάρτων, κάθαρον τοίς ρείθροις, τής σής αγαθωσύνης. Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών Σωμάτων αρρώστιας, καί ψυχών τά βάρη, τή δεδομένη σοί χάριτι σκέδασον, τών τήν σήν κλήσιν φωνούντων ώ Ελευθέριε. Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών Ιλέωσαι παμμάκαρ, τοίς σοί προσιούσι, τόν αγαθόν καί φιλάνθρωπον Κύριον, ως άν τής τούτον χρηστότητος απολαύσωμεν. Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών Μή παύση εποπτεύων, καί φρουρών καί σκέπων, καί τών εν βίω δεινών εξαιρούμενος, τούς σέ θερμόν αντιλήπτορα ευμοιρήσαντας. Άγιέ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών Ορμαίς ακατασχέτοις, πρός τήν αμαρτίαν, κατολισθήσας Θεού απεμάκρυνα, αλλά σύ μέ πανεύφημε επαναγαγε. Υπερφωτε λυχνία, τού αδύτου φέγγους, τήν σκοτισθείσαν ψυχήν μου καταύγασον, όπως φωτί τού Κυρίου Κόρη πορεύσωμαι. Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σέ τήν Θεοτόκον, τήν αειμακάριστον καί παναμώμητον καί μητέρα τού Θεού ημών. Τήν τιμιωτέραν τών Χερουβίμ καί ενδοξοτέραν ασυγκρίτως τών Σεραφίμ, τήν αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν τήν όντως Θεοτόκον σέ μεγαλύνομεν. Τής ελευθερίας τής εν Χριστώ, τοίς δεδουλωμένοις, χρηματίσας μυσταγωγός, κληρονόμος ώφθης, Σιών τής ελευθέρας, αθλήσας Ελευθέριε ως ασώματος. Πνεύματος αγίου από παιδός, πλήρης χρηματίσας, Ελευθέριε ιερέ, τής ελευθερίας, τής εν Χριστώ εκφάντωρ, τοίς δουλωθείσιν ώφθης, φθόνω τού όφεως. Άνθος τής Ανθίας τής ευκλεούς, πανεύοσμον ώφθης, γεωργία ηθών σεμνών, καί τού Ανικήτου, τού ιερού φυτεία, καρποφορήσας Πάτερ, τά υπέρ έννοιαν. Χαίροις Εκκλησίας βάσις στερρά, καί παθών Κυρίου, αφομοίωμα καί εικών, χαίροις ο βραβεύων, δεινών ελευθερίαν, τοίς σέ παρακαλούσιν ώ Ελευθέριε. Άμωμον θυσίαν καί μυστικήν, θύων τώ Σωτήρι, ώσπερ θείος ιερουργός, Αυτώ προσηνέχθης, καθάπερ ιερείον, νομίμως εναθλήσας, ώ Ελευθέριε. Ήνεγκας βασάνους τάς χαλεπάς, εν τή σή αθλήσει, δί αγάπην τού Ιησού, όθεν τάς οδύνας, ημών αεί κουφίζεις, τή σή επιστασία ως ιερώτατος. Φύλαττε ατρώτους ταίς σαίς ευχαίς, εκ παντός σκανδάλου, καί απάσης επιβουλής, τού δεινού Βελίαρ, καί νόσων καί κινδύνων, τούς σέ υμνολογούντας ώ Ελευθέριε. Πάσαι τών Αγγέλων αί στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων η δωδεκάς, οι Άγιοι πάντες μετά τής Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εις τό σωθήναι ημάς.