Ticker

10/recent/ticker-posts

Διάταγμα!!Υπουργική Απόφαση!!Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος θεωρείται αργία, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις των οικείων συλλογικών συμβάσεων ή άλλων αποφάσεων, για τις εξής κατηγορίες εργαζομένων!!

Διάταγμα!!Υπουργική Απόφαση!!Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος θεωρείται αργία, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις των οικείων συλλογικών συμβάσεων ή άλλων αποφάσεων, για τις εξής κατηγορίες εργαζομένων!! Η εορτή του Αγίου Πνεύματος είναι για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις εργάσιμη ημέρα, εκτός αν έχει καθιερωθεί ως αργία με άλλες διατάξεις Η εορτή του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα 5 Ιουνίου 2022) είναι για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις εργάσιμη ημέρα και όχι εξαιρέσιμη εορτή (αργία), εκτός αν έχει καθιερωθεί ως αργία με Διάταγμα, Υπουργική Απόφαση, Κανονισμό, ισχύουσα Δεσμευτική ΣΣΕ κ.λπ., ή Έχει συμφωνηθεί με ατομική σύμβαση ή έχει καθιερωθεί μονομερώς από τον εργοδότη ως κατ᾽ έθιμον. Αγίου Πνεύματος: Ποιους «πιάνει» η αργία 1.1.2. Η εορτή του Αγίου Πνεύματος έχει οριστεί ως αργία με ειδικές διατάξεις Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος θεωρείται αργία, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις των οικείων συλλογικών συμβάσεων ή άλλων αποφάσεων, για τις εξής κατηγορίες εργαζομένων: Βιβλιοπωλείων, Διαγνωστικών Κέντρων, Δημοσιογράφους Περιοδικών, Εργοδηγούς Σχεδιαστές, Ευγηρίας Οίκων, Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλίας κλπ, Ηλεκτροτεχνίτες Βιομηχανίας και Καταστημάτων, Θυρωρούς, Καπνοβιομηχανιών, Κλινικών, Ξυλεμπορικών Καταστημάτων (Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων), Περιοδικών, Πετρελαιοειδών επιχειρήσεων, Πρακτορείων Ναυτιλιακών κλπ., Ραδιοηλεκτρολόγους – Ραδιοτεχνίτες βιομηχανίας, Ραδιοφωνικών Σταθμών, Ραδιοφώνου Τεχνικούς, Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών Γραφείων, Τηλεοπτικών Σταθμών, Τηλεοράσεως τεχνικούς Β. Ελλάδος, Τυπογράφους Επαρχιακών Εφημερίδων, Φορτοεκφορτοτές Ημερήσιων Εφημερίδων, Φροντιστηρίων Μέσης, Ανώτερης, Ανώτατης Εκπαίδευσης, και Ξένων Γλωσσών, Φωτοστοιχειοθέτες, Χειριστές βιομηχανικών κλπ επιχειρήσεων, Λατομείων Πέτρας-Μαρμάρου και Τεχνικών Έργων. 1.1.3. Επισημάνσεις για τις ΣΣΕ & Απασχόλησης σε σχέση με την εορτή του Αγίου Πνεύματος Συλλογικές Συμβάσεις ή Διαιτητικές Αποφάσεις που έχουν λήξει ή καταγγελθεί και έχουν εισέλθει στο στάδιο της μετενέργειας, μόνο στους παλαιούς μισθωτούς εξακολουθεί να ισχύει ως θεσμικός όρος περί αργίας της εορτής του Αγίου Πνεύματος, εκτός και υπάρχει κάποια αντίθετη συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού. Για δε τους νέους μισθωτούς που θα προσληφθούν μετά την πάροδο του τριμήνου από της λήξεως ή της καταγγελίας, δεν τίθεται θέμα μετενέργειας και ο εργοδότης δικαιούται να τους επιβάλει μονομερώς την απασχόληση κατά την ημέρα του Αγίου Πνεύματος δίχως την προσαύξηση του 75%. 1.1.3.1. Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλ. Έγγρ.1076/2012 & Έγγρ. 10274/2012 Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται ότι: Εργασιακές σχέσεις που υπάγονται σε κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική ή επιχειρησιακή σύμβαση μπορούν να προσαρμόζονται στα ως άνω προβλεπόμενα (βασικός μισθός της λήξασας ή καταγγελθείσας ΣΣΕ ΚΑΙ 4 επιδόματα εφόσον προβλέπονταν από τις οικίες ΣΣΕ) μονομερώς με απόφαση του εργοδότη, ενώ άλλα προβλεπόμενα επιδόματα καταργούνται. Λοιπές αποδοχές ή όροι εργασίας δεν θίγονται εκτός και αν συμφωνήσουν τα μέρη. Περικοπή επιδομάτων. Δεν θίγονται οι θεσμικοί όροι»: 3) Κατά συνέπεια η άποψη του Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης ή οποία διατυπώνεται δια της παραπάνω εγκυκλίου είναι ότι παύουν να ισχύουν όλα τα επιδόματα εκτός αυτών που αναφέρονται στην παρ.4 του άρθρου 2 της αριθμ. 6/2012 ΠΥΣ ενώ δεν θίγονται θεσμικοί όροι ΣΣΕ ή ΔΑ. 1.1.3.2. Απόφαση 2307/2014 Ολομ. του Συμβ. Επικρατείας: Η απόφαση 2307/2014 αποσαφηνίζει ότι με τη νέα ρύθμιση που εισήγαγε η 6/2012 ΠΥΣ οι μη μισθολογικοί όροι εργασίας ( π.χ. ωράρια, άδειες, οργάνωση εργασίας)της ΣΣΕ δεν μετενεργούν μετά τη λήξη της τρίμηνης παράτασης και άρα παύουν να ισχύουν. 1.1.3.3. Τι ισχύει σε περίπτωση εφαρμογής δεσμευτικής για τα μέρη ΣΣΕ που χαρακτηρίζει ως αργία την εορτή του Αγίου Πνεύματος Αν παρότι έχει χαρακτηρισθεί -με δεσμευτική ΣΣΕ- η ημέρα του Αγίου Πνεύματος πρόσθετη εορτή αργία για μία επιχείρηση, αυτή λειτουργήσει φέτος κατ’ εξαίρεση, τότε οι εργαζόμενοι που απασχολούνται δικαιούνται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο ημερομίσθιό τους (εφόσον αμείβονται με ημερομίσθιο) ή στο 1/25 του μηνιαίου μισθού τους (εφόσον αμείβονται με μηνιαίο μισθό), συγκεκριμένα το ωρομίσθιο τους με προσαύξηση 75% επί του νομίμου ωρομισθίου για όσες ώρες εργαστούν. 1.2. Εργαζόμενοι, που δεν ισχύει δεσμευτική ΣΣΕ 1.2.1. Εργαζόμενοι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, που δεν ισχύει δεσμευτική ΣΣΕ Με βάση τα παραπάνω όσοι μισθωτοί, αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, δεν απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή, δεν δικαιούνται κατά κανόνα [1] να λάβουν το ημερομίσθιό τους (το οποίο κατά το ΝΔ 3755/57 χορηγείται μόνον κατά τις εξαιρέσιμες εορτές), ενώ όσοι απασχοληθούν δεν δικαιούνται της προσαυξήσεως 75% επί του νομίμου ωρομισθίου τους (για όσες ώρες απασχοληθούν). [1] Είναι δυνατόν να οφείλεται το ημερομίσθιο στους μη απασχολουμένους κατά την ημέρα του Αγίου Πνεύματος (καθώς και κατά οποιαδήποτε άλλη μη εξαιρέσιμη εορτή): είτε όταν υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ εργοδότου και μισθωτού, είτε με εφαρμογή των διατάξεων περί υπερημερίας εργοδότου. Η τελευταία περίπτωση συντρέχει όταν ο εργοδότης καθιερώνει μονομερώς την μέχρι τότε εργάσιμη ημέρα του Αγίου Πνεύματος ή άλλη μη εξαιρέσιμη ημέρα, ως αργία. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να καταβάλει σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, το ημερομίσθιο που θα κατέβαλλε εάν κατά την ημέρα αυτή εργάζονταν. 1.2.2. Εργαζόμενοι αμειβόμενοι με μηνιαίο, που δεν ισχύει δεσμευτική ΣΣΕ Με βάση τα παραπάνω όσοι μισθωτοί, αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, θα λάβουν κανονικά τον μισθό τους, ενώ όσοι απασχοληθούν δεν δικαιούνται της προσαυξήσεως 75% επί του νομίμου ωρομισθίου τους (για όσες ώρες απασχοληθούν). 1.3. Απασχόληση μισθωτού σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί η ημέρα του Αγίου πνεύματος ως αργία. Για την περίπτωση απασχόλησης, ενώ η ημέρα του Αγίου Πνεύματος έχει συμφωνηθεί ως αργία, οφείλεται πρόσθετη αμοιβή, σύμφωνα με το άρθρο 659 ΑΚ, ίση με το απλό ωρομίσθιο για κάθε ώρα απασχολήσεως. 1.4. Μισθωτοί του Δημοσίου – ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Για τους μισθωτούς του Δημοσίου – ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος είναι αργία (Πρ. Νομοθ. Περιεχομένου 29-12-1980 που κυρώθηκε με τον Ν. 1157/81). Παλαιολόγος Ι. Λιάζος Οικονομολόγος – Σύμβουλος Εργασιακών και Ασφαλιστικών.O.T.