Ticker

10/recent/ticker-posts

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2022:SOS!!Xρηματοπιστωτικά ιδρύματα εποπτικές αρχές και πολίτες πρέπει να προετοιμαστούν!![vid]

Τράπεζες: SOS!! Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να είναι προετοιμασμένα!! Τι αναφέρουν σε κοινή έκθεσή τους οι ΕΒΑ (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), EIOPA (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλιστικών Εταιρειών) και ESMA-ESAs (Ευρωπαϊκή Αρχή Κεφαλαιαγορών) ΤΡΑΠΕΖΕΣ Πέντε συστάσεις-κατευθύνσεις προς τις εθνικές εποπτικές αρχές, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους συμμετέχοντες στην αγορά, ώστε να προετοιμαστούν για τις μελλοντικές προκλήσεις δίνουν οι τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές: ΕΒΑ (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), EIOPA (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλιστικών Εταιρειών) και ESMA-ESAs (Ευρωπαϊκή Αρχή Κεφαλαιαγορών). Η κοινή τους έκθεση κινδύνου για το φθινόπωρο τους 2022 έρχεται και αυτή με τη σειρά της να αποτυπώσει τις έντονες ανησυχίες για τον επικείμενο δύσκολο χειμώνα, καθώς η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποτέλεσαν τροχοπέδη στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης μετά την πανδημία και οι διαταραχές στο εμπόριο προκάλεσαν ταχεία επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών. Ο κίνδυνος επίμονου πληθωρισμού και στασιμότητας, όπως υπογραμμίζουν οι Ευρωπαίοι επόπτες, έχει αυξηθεί. Ετσι, σε αυτό το περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού, υψηλών τιμών ενέργειας και εμπορευμάτων, με ολοένα και εντονότερες τις ανισορροπίες στην προσφορά και τη ζήτηση και αποδυνάμωσης της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, εποπτικές αρχές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και συμμετέχοντες στην αγορά καλούνται να υιοθετήσουν συγκεκριμένες πολιτικές ώστε να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους. Ειδικότερα, οι ΕΒΑ, EIOPA και ESMA-ESAs συστήνουν: Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι προετοιμασμένα για επιδείνωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων στον χρηματοπιστωτικό τομέα και να παρακολουθούν τις εξελίξεις. Υπό το πρίσμα των επίμονων κινδύνων που έχουν ενισχυθεί από τη ρωσική εισβολή και μια επιδείνωση των μακροοικονομικών προοπτικών, σε συνδυασμό με τη συσσώρευση μεσοπρόθεσμων κινδύνων με υψηλή αβεβαιότητας, οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά την ποιότητα του ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού ακινήτων, περιουσιακά στοιχεία που έχουν επωφεληθεί από προηγούμενα μέτρα στήριξης που σχετίζονται με την πανδημία και σε περιουσιακά στοιχεία που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στον αυξανόμενο πληθωρισμό και στις υψηλές τιμές ενέργειας και εμπορευμάτων. Ο αντίκτυπος των περαιτέρω αυξήσεων των επιτοκίων πολιτικής και των πιθανών ξαφνικών αυξήσεων των ασφαλίστρων κινδύνου για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους συμμετέχοντες στην αγορά γενικά θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά. Οι πληθωριστικές πιέσεις σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα για την προσαρμογή των ασφαλίστρων κινδύνου εγείρουν ανησυχίες. Η αύξηση των επιτοκίων και των αποδόσεων αναμένεται να βελτιώσει τις προοπτικές κερδών για τις τράπεζες δεδομένης της ευαισθησίας τους στα επιτόκια. Θα μπορούσαν επίσης να μειώσουν την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων σταθερού εισοδήματος και να οδηγήσουν σε υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης και λειτουργικό κόστος, το οποίο μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα των υπερχρεωμένων δανειοληπτών να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Οι πιστωτικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τον εταιρικό και τον τραπεζικό τομέα παραμένουν επίσης πρωταρχικό μέλημα για τους ασφαλιστές και για την πιστωτική ποιότητα των ομολογιακών κεφαλαίων. Η υψηλή αστάθεια της αγοράς που προκύπτει από την παραπάνω οικονομική και γεωπολιτική κατάσταση θα μπορούσε επίσης να εγείρει βραχυπρόθεσμες ανησυχίες και διαταραχές για τις υποδομές της αγοράς. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι εποπτικές αρχές πρέπει να παρακολουθούν στενά τις επιπτώσεις των κινδύνων πληθωρισμού. Θα πρέπει να καταβάλουν πρόσθετες προσπάθειες για να διασφαλίσουν την ευαισθητοποίηση των επενδυτών σχετικά με τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στις πραγματικές αποδόσεις των περιουσιακών στοιχείων και πώς αυτές μπορεί να διαφέρουν μεταξύ διαφορετικών τύπων περιουσιακών στοιχείων. Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν να παρακολουθούν τους κινδύνους για τους ιδιώτες επενδυτές, ιδίως όσον αφορά προϊόντα στα οποία οι καταναλωτές ενδέχεται να μην αντιλαμβάνονται πλήρως την έκταση των σχετικών κινδύνων, όπως τα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία. Τα πρόσφατα γεγονότα και οι επακόλουθες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης εγείρουν ανησυχίες σχετικά με την κατάλληλη αξιολόγηση των κινδύνων και των εξελίξεων αυτού του τμήματος της αγοράς στο μέλλον και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις εποπτικές αρχές. Όπου οι γνωστοποιήσεις είναι αναποτελεσματικές, αυτοί οι κίνδυνοι επιδεινώνονται. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν να διαχειρίζονται προσεκτικά τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο για την αντιμετώπιση των απειλών για την ασφάλεια των πληροφοριών και την επιχειρηματική συνέχεια.