Ticker

10/recent/ticker-posts

ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Κονίτσης Ανδρέας:“Αφήστε μας να ζήσουμε....!!''


 

Ανοικτή επιστολή διαμαρτυρίας προς τους Προέδρους και Διευθύνοντες Συμβούλους των Τραπεζών Πειραιώς και Εθνικής για την πρόθεση να κλείσουν τα καταστήματα Παρακαλάμου (της Τραπέζης Πειραιώς) και Κονίτσης (της Εθνικής Τραπέζης) απέστειλε ο Σεβ. Μητροπολίτης Κονίτσης κ. Ανδρέας.

 

“Αφήστε μας να ζήσουμε. Μη μας «σπρώχνετε» να κατέλθωμεν εις τα Ιωάννινα. Δηλώνω προς υμάς, ότι, πάντως δεν προτίθεμαι να γίνω νεκροθάπτης της ακριτικής μου Επαρχίας” τονίζει χαρακτηριστικά ο Σεβασμιώτατος.

 

Σε άλλο σημείο ο κ. Ανδρέας προσθέτει: “Το Πωγώνι και η Κόνιτσα πρέπει να ζήσουν. Και, συν Θεώ, θα ζήσουν, αφού υμείς αναθεωρήσητε την ως άνω απαράδεκτον απόφασίν σας.”.

 

Διαβάστε παρακάτω την σχετική επιστολή:

 

Ϯ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ , ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 11ῃ Νοεμβρίου 2020

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

 

Ἀξιότιμον

 

κ. Κωνσταντῖνον Μιχαηλίδην

 

Πρόεδρον Δ.Σ. (Μή ἐκτελεστικόν Μέλος)

 

Τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος

 

Ἀξιότιμον

 

κ. Παῦλον Μυλωνᾶν

 

Διευθύνοντα Σύμβουλον – CEO

 

Τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος

 

Αἰόλου 93

 

105 51 ΑΘΗΝΑΣ

 

Ἀξιότιμον

 

κ. Γεώργιον Χατζηνικολάου

 

Πρόεδρον Δ.Σ. (Μή ἐκτελεστικόν Μέλος)

 

Τῆς Τραπέζης Πειραιῶς

 

Ἀξιότιμον

 

κ. Χρῆστον Μεγάλου

 

Διευθύνοντα Σύμβουλον – CEO

 

Τῆς Τραπέζης Πειραιῶς

 

Ἀμερικῆς 4

 

105 64 ΑΘΗΝΑΣ

 

Κύριοι Πρόεδροι, Κύριοι Διευθύνοντες Σύμβουλοι,

 

Μέ ὀδυνηράν ἔκπληξιν καί βαθεῖαν ἀγανάκτησιν, ἐπληροφορήθην, μόλις αὐτήν τήν στιγμήν, ὅτι οἱ Ὅμιλοί σας προτίθενται (διά λόγους ὑποτίθεται οἰκονομίας) νά κλείσουν καί τά καταστήματα Παρακαλάμου (τῆς Τραπέζης Πειραιῶς) καί Κονίτσης (τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης), ἀνήκοντα καί τά δύο εἰς τήν ἀκριτικήν καί ἐξόχως ἐμπερίστατον Μητροπολιτικήν Ἐπαρχίαν Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης, εἰς ἥν καί Ἀρχιερατεύω.

 

Ἡ ἀπόφασίς σας αὐτή ἔρχεται εἰς στιγμήν, καθ’ ἥν ὁ ἀκριτικός πληθυσμός (ὅσος ἔχει ἀπομείνει …) εὑρίσκεται κλεισμένος εἰς τάς οἰκίας του, λόγῳ τῶν κυβερνητικῶν μέτρων πρός περιορισμόν τῶν κρουσμάτων τοῦ κορωνοϊοῦ, ὁ ὁποῖος, ὡς ἄλλη «πανούκλα» ταλαιπωρεῖ τήν Πατρίδα μας, ἀλλά καί ὁλόκληρον τόν κόσμον. Ἔτσι, οἱ ἀκρῖται μας ἀδυνατοῦν νά διακηρύξουν εἰς τούς δρόμους τήν πλήρη ἀντίθεσίν των εἰς τήν αὐτόχρημα ἀντεθνικήν αὐτήν ἐνέργειάν σας …

 

Αὐτό, ὅμως, τό ὁποῖον δέν εἶναι εἰς θέσιν νά πράξῃ ὁ λαός μας, τό πράττω ἤδη ἐγώ, ὁ Ποιμενάρχης καί Πνευματικός των Πατέρας. Καί σᾶς τό λέγω μέ πόνον καί μέ ἀγάπην, χωρίς τό παράπαν νά ἀμφισβητῶ οὐδενός τήν ἀγάπην διά τήν Ἑλλάδα καί δή καί τήν ἀκριτικήν Ἐπαρχίαν Πωγωνίου καί Κονίτσης.

 

Σᾶς θερμοπαρακαλῶ καί σᾶς ἱκετεύω: Μή δώσετε τήν χαριστικήν βολήν εἰς τόν τόπον αὐτόν, τόν ποτισμένον μέ πλῆθος αἷμα Ἑλληνικόν. Διακονῶ ἐδῶ, ἐπί πεντήκοντα τρία (53) καί πλέον χρόνια.

 

Καί γνωρίζω καλῶς τά βάσανα αὐτοῦ τοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος, σέ πεῖσμα τῶν κατά καιρούς ἀθλίων μεθοδεύσεων, ἐπιμένει νά ζῇ ἐδῶ καί νά περιμένῃ τήν στοργικήν μέριμναν τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου, ἡ ὁποία, ὅμως, δέν ἔχει φανῆ ἄχρι τοῦδε εἰς τόν ὁρίζοντα …

 

Τήν διαμαρτυρίαν μου αὐτήν, θά γνωστοποιήσω α) εἰς τόν Πρόεδρον τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, Ἠπειρώτην κ. Κωνσταντῖνον Τασούλαν, καί β) εἰς τόν κ. Ἐλευθέριον Οἰκονόμου, ὡσαύτως Ἠπειρώτην, Ὑφυπουργόν «Προστασίας τοῦ Πολίτη». Καί οἱ δύο ἀγαποῦν τήν Ἐπαρχίαν μας, μάλιστα δέ ὁ κ. Οἰκονόμου κατάγεται ἀπό χωρίον τῆς Ἐπαρχίας Κονίτσης.

 

Ἀφῆστε μας νά ζήσουμε. Μή μᾶς «σπρώχνετε» νά κατέλθωμεν εἰς τά Ἰωάννινα. Δηλώνω πρός ὑμᾶς, ὅτι, πάντως δέν προτίθεμαι νά γίνω νεκροθάπτης τῆς ἀκριτικῆς μου Ἐπαρχίας.

 

Τό Πωγώνι καί ἡ Κόνιτσα πρέπει νά ζήσουν. Καί, σύν Θεῷ, θά ζήσουν, ἀφοῦ ὑμεῖς ἀναθεωρήσητε τήν ὡς ἄνω ἀπαράδεκτον ἀπόφασίν σας.

 

Εὐχέτης ἐν Χριστῷ

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ανδρέας

 


 πηγη

Featured

loading...