Ticker

10/recent/ticker-posts

ΠΑΤΗΡ ΔΑΝΙΗΛ ΑΕΡΑΚΗΣ...!!''ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΑ ΑΥΤΙΑ ΣΑΣ''....!!«Προσέχετε από τους ψευδοπροφήτες....!!Αυτό πού κατορθώνουν εἶναι νὰ ταράσσουν τὸν κόσμο καὶ νὰ προκαλοῦν ταραχώδεις συζητήσεις....!!ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΤΟΥΣ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕΣ»....!![ΒΙΝΤΕΟ]

Λόγος: ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΤΟΥΣ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕΣ Προσέχετε από τους ψευδοπροφήτες.Αυτό πού κατορθώνουν εἶναι νὰ ταράσσουν τὸν κόσμο καὶ νὰ προκαλοῦν ταραχώδεις συζητήσεις. Γεμίσαμε προφῆτες! Καὶ ἄς λέη ὁ Χριστός, ὅτι «πάντες οἱ προφῆται καὶ ὁ νόμος ἕως Ἰωάννου (τοῦ βαπτιστοῦ)προεφήτευσαν» (Ματθ. ια’ 13). Δύο οἱ λόγοι, πού τὸν ὁποιοδήποτε «παπούλη» ἢ «γέροντα» τὸν βαπτίζουμε σήμερα προφήτη. Ὁ ἕνας λόγος εἶναι ἡ προφητομανία, ἡ μελλοντομανία, ἡ ἀνόητη θρησκευτικὴ περιέργεια. Ὁ ἄλλος λόγος, θεολογικώτερος αὐτός, ὅτι λησμονοῦμε πώς στὴν Καινὴ Διαθήκη τὶς περισσότερες φορὲς προφήτης σημαίνει διδάσκαλος. του Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη • Ἔχει γίνει τῆς μόδας σήμερα νὰ ἀναζητοῦμε «προφῆτες», ἔστω κι ἂν εἶναι ψευδοπροφῆτες, νὰ θαυμάζουμε ὄχι τὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλλά τὴν ἔτεροδιδασκαλία τῶν ψευδοδιδασκάλων, νὰ προσκολλώμεθα σὲ πρόσωπα, πού ὡς μάγοι καὶ ἀστρολόγοι ἀποφαίνονται γιὰ τὰ «μελλούμενα», νὰ ταυτίζουμε τὴν ἁγιότητ μὲ κάποιο ὑπαρκτὸ ἢ ἀνύπαρκτο προορατικὸ χάρισμα, νὰ μὴ κοιτᾶμε τὴν πραγματικότητα, ἄλλα νὰ παίρνουμε τοῖς μετρητοῖς προφητεῖες προσώπων, πού τούς ἀποκαλοῦμε «γεροντάδες». Μὲ ὅση εὐκολία ἐσύ βήχεις, μὲ τόση καὶ μεγαλύτερη οἱ προφητοπατέρες «πετᾶνε» μία προφητεία καὶ ξεσηκώνουν τοὺς ἀφελεῖς. Ἄς ξεκαθαρίσουμε ἐν συντομία τέσσερα πράγματα: • Στὴν Ἐκκλησία δὲν ὑπάρχουν αὐθεντίες.Ἡ λέξις «γέροντας» προσιδιάζει μόνο στὸ μοναστήρι, καὶ σηματοδοτεῖ τὸν ἡγούμενο. Στὸν κόσμο οἱ πρεσβύτεροι, καὶ μάλιστα ὅσοι ἐξομολογοῦν, προσδιορίζονται μὲ τὴ λέξι «πατήρ». • Τὸ προορατικὸ χάρισμα δὲν σημειώνεται στὴν Καινὴ Διαθήκη. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος γιὰ ὅσους προφητολογοῦν ἢ «πνίγουν» τοὺς ἀνθρώπους μὲ φτωχὰ θρησκευτικὰ πραγματάκια λέει: «Μάτην σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων» (Ματθ. ιε’ 9. Κολοσ. β’ 22). • Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἠρεμία ψυχῆς. Ὅσοι δὲν ξέρουν τί λένε ἢ περὶ τίνων «διαβεβαιοῦνται» (Α’ Τιμ. α’ 7), τὸ μόνο πού κατορθώνουν εἶναι νὰ ταράσσουν τὸν κόσμο καὶ νὰ προκαλοῦν ταραχώδεις συζητήσεις. Λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Θαυμάζω ὅτι οὕτω ταχέως μετατίθεσθαι ἀπό τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον, ὅ οὐκ ἔστιν ἄλλο, εἰ μὴ τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ» (Γαλ. α’ 6-7). • Ὅσους παριστάνουν τοὺς προφῆτες, ἡ Γραφὴ τοὺς σφραγίζει μὲ μερικὰ Ψ: Ψευδοπροφῆτες: «Προσέχετε ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν» (Ματθ. ζ’ 15). «Καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσι» (Ματθ. κδ’ 11). Ἄλλο Ψ: Ψευδοδιδάσκαλοι: «Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῶ, ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι» (Β’ Πέτρ. β’ 1). Ἄλλο Ψ: Ψευδόχριστοι: «Ἐγερθή­σονται ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆτες καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς» (Ματθ. κδ’ 24). Ἄλλο Ψ: Ψευδαπόστολοι: «Οἱ ψευδαπόστολοι, ἐργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εἰς ἀποστόλους Χριστοῦ. Καὶ οὐ θαυμαστόν. Αὐτος γὰρ ὁ σατανᾶς μετασχη­ματίζεται εἰς ἄγγελον φωτὸς» (Β’ Κορ. ια’ 13). Ὅλα τα Ψ, πού δείχνουν πῶς τὸ ψέμα πάει νὰ κάλυψη τὴν ἀληθινὴ διδασκαλία, εἶναι πρὸς ἀποφυγή. «Ἀγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε, ἀλλά δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τὸν Θεοῦ ἐστιν, ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἔξε-ληλύθασιν εἰς τόν κοσμον» (Α’ Ἰωάν. δ’ 1). Ὅλα τά Ψ μεγιστοποιοῦν πρόσωπα «παπούληδες» καὶ «γεροντάδες», ἀλλὰ κρύβουν τὸ Πρόσωπο τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. «Οὐαί ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι πάντες οἱ ἄνθρωποι. Κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν» (Λουκ. στ’ 26). • Ἡ ἀπάτη τῶν ψευδοπροφητῶν διαδίδεται σήμερα γρήγορα ἀπὸ τὰ σχετικὰ video στὸ youtube, πού εἶναι ἑκατοντάδες. Ρασοφόροι κάθε τάξεως ἀπό ἁπλοὶ καλόγεροι μέχρι πολυφημισμένοι «γεροντάδες», καὶ μερικοί, ἐλάχιστοι εὐτυχῶς ἐπίσκοποι, μὲ ὕφος θεϊκῆς αὐθεντίας γίνονται ἀναμεταδότες «θείων» μηνυμάτων, τουτέστιν, φανταστικῶν παραμυθιῶν. Καὶ τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο εἶναι, ὅτι γιὰ νὰ γίνουν πιστευτὲς οἱ προφητεῖες τους τὶς βάζουν στὸ στόμα εὐσεβῶν πνευματικῶν πετέρων, πού μερικοὶ ἔχουν ἁγιοκαταταχτῆ τελευταία. Καλὰ εἶπε ἕνας σεμνὸς Μητροπολίτης: «Ἂν σηκωθοῦν οἱ ἅγιοι αὐτοί, θὰ κλείσουν τὰ στόματα ὅλων τῶν προφητολογούντων». • Δείγματα τῶν ψευτοπροφητειῶν, πού κυκλοφοροῦν καὶ ἔχουν ἀναστατώσει τοὺς ἀφελεῖς, παραθέτουμε παρακάτω: –Θὰ γεννηθῆ ἕνας μεγάλος ἡγέτης, διάδοχος τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. –Βλέπω εἰς τὸ μέλλον ἕνα νέον ἄνθρωπο! Εἶναι ὁ νέος Μ. Κωνσταντῖνος, ποὺ θὰ πάρη τὴν Πόλη του, τὴν Κωνσταντινούπολη. –Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα θὰ μιλιέται ἄπο Ὅλα τὰ ἔθνη. –Θὰ γίνη σεισμὸς μεγάλος. Θὰ σωριαστῆ ὅλη ἡ Ἑλλάδα. Καὶ ὑστέρα θὰ ἔρθη πείνα μεγάλη. –Θὰ ἔχουμε εἰσβολὴ τῶν Τούρκων σὲ δύο Ἑλληνικὰ νησιά. Θὰ μᾶς τὰ πάρουν. –Θὰ γίνη παγκόσμιος πόλεμος. Ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Κύπρος δὲν θὰ ἔχουν πόλεμο. –Ἡ Ρωσία θὰ κάνη πόλεμο μὲ τὴν Τουρκία ὀλίγων ἥμερων. –Πρὶν ἀρχίση ὁ πόλεμος θὰ φανῆ ἕνας μεγάλος Σταυρὸς πάνω ἀπό τὴν Κωνσταντινούπολι. –Θὰ μᾶς βοηθήσουν πολλοὶ λαοί. Θὰ καταλάβουμε τὴν Πόλη καὶ ὅλη τὴ Μικρὰ ‘Ἀσία. –Ὁ Ἀντίχριστος θὰ εἶναι τὸ ἐμβόλιο κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ! –Εἶπε «γέροντας»: Νὰ μὴ στείλετε τὰ παιδιά σας στὸ σχολεῖο. Καλύτερα νὰ μείνουν ἀγράμματα, παρὰ νὰ φορέσουν μάσκα. –Ἡ Παναγία παρακαλεῖ τὸν Χριστὸ γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Καὶ τὴν ρώτησα (λέει ὁ «γέροντας»): Τί σοῦ ἀπάντησε; Λέει ἢ Παναγία: Μοῦ εἶπε ὁ Χριστός: «Δὲν γίνεται, Μητέρα». –Κάθε μέρα βλέπω (λέει μεγαλόσχημος ρασοφόρος) καὶ συνομιλῶ μὲ τοὺς Γέροντες, τὸ Γέροντα Πορφύριο, τὸ Γέροντα Παΐσιο, τὸ Γέροντα Ἰάκωβο, τὸ Γέροντα Εὐμένιο… Καὶ μοῦ λένε τὸ τί πρόκειται νὰ συμβῆ…. Πολλὰ βράδυα βλέπω τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα καὶ τὴν Παναγία. –Μαζέψτε τρόφιμα. Νὰ βγάλτε τὰ λεφτά σας ἀπό τὶς Τράπεζες. Θάρθη πεῖνα. Νὰ φτιάξετε εἰδικὲς ἀποθῆκες γιὰ τὰ ρεβύθια, τὶς πατάτες, τὸ ρύζι, τὰ μακαρόνια καὶ κονσέρβες πολλῶν εἰδῶν. Ἀποθηκεῦστε τρόφιμα γιὰ ἕνα χρόνο… • Ὅσοι ἀποπροσανατολίζουν τοὺς πιστοὺς ἀπό το εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας καὶ τοὺς φανατίζουν μὲ τάχα προφητεῖες, εἶναι ἢ δὲν εἶναι ἀπατεῶνες; Λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Φοβοῦμαι μήπως ὡς ὁ ὄφις Εὔαν ἐξηπάτησεν ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ, οὕτω φθαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπό τῆς ἁπλότητος τῆς εἰς τὸν Χριστὸν» (Β’ Κορ. ια’ 3) ekklisiaonline.gr Αντίλογος: Ερωτήματα προς τον π. Δανιήλ Αεράκη εξ αφορμής του κειμένου του «Προσέχετε από τους ψευψοπροφήτες» Ερώτηση στον π. Δανιήλ Αεράκη: Ο γέροντάς σας π. Αυγουστίνος Καντιώτης, νέος Χρυσόστομος σε όλες τις εκφάνσεις του βίου του και τιτάνας άσκησης και ορθόδοξης ομολογίας, προφητολογούσε ή όχι; Πολλάκιςδιήνθιζε τον ρωμαλέο λόγο του με την φράση: <Προφητεύω εκ της θέσεως ταύτης>! Είχε όλα τα χαρακτηριστικά του προφήτη, διότι μιλούσε όχι με βάση τον στοχασμό και την φαντασία του, αλλά από το θησαυροφυλάκιο της γραφής και της διδαχής των αγίων, καθώς και από την δική του πλούσια εμπειρική συγκομιδή…στηλίτευσε με προφητική δύναμη και αποστολικό κύρος κάθε παρέκκλιση από την σωτηριολογική οδό αλλά και προείδε γεγονότα, ήτοι πολέμους, πείνα, επιδημία εξ ανατολών που θα σαρώσει την υφήλιο, σεισμούς και καταποντισμούς, τα οποία προανήγγειλε με τον μεστό και απερίτμητο λόγο του! Επιπροσθέτως, ησχολήθη με την δράση των σκοτεινών δυνάμεων που ωθούν το άρμα της παγκοσμιοποίησης και του σιωνιστικού ολοκληρωτισμού στις ατραπούς της παγκόσμιας κοινωνίας, όσο ελάχιστοι! Έκρουσε δυναμικά τον κώδωνα της καλής αφύπνισης και ενεργοποίησε τις υγιείς δυνάμεις της Εκκλησίας προς απόκρουση νεοταξικών σχεδιασμών και αντιχρίστων επελεύσεων! Πάντα ταύτα αυθεντικά και σπουδαία! Βέβαια ο μακαρίτης πίστευε στο θαύμα! Στην μετοχή του κτιστού στο άκτιστο! Βίωνε την υπέρβαση των πεπερασμένων νόμων της φύσεως με την επενέργεια των εκτάκτων νόμων του θαύματος! Ήταν πρώτα λογγοβαρδίτης καλόγερος και έπειτα οργανωσιακός οπλαρχηγός! Όσοι έχουν στείρα ελλαδική κατήχηση, (ελλαδική με την έννοια της οργανωσιακής νοοτροπίας που ευδοκίμησε στα μεγάλα αστικά κέντρα της επικράτειας και στην χερσαία Ελλάδα κατά τον παρελθόντα αιώνα) απορρίπτουν με καγχασμό την λαϊκή ευσέβεια, διότι έχουν <πλούτον διανοίας> και «ένδειαν εμπειρίας». Μέμφονται αναφανδόν ιδεοληπτικά τους δυτικούς αλλά εις ουδέν διαφέρουν απ᾿ αυτούς πρακτικά, ακριβώς, διότι στηρίζονται στην νοησιαρχία και στο συναίσθημα όπως όλοι οι προτεστάντες, όχι στην εμπνευσμένη άσκηση και στην διηνεκή εκζήτηση του θείου ελέους όπως οι <μικρόνοες> του πνεύματος της ανατολής! Λέγοντας ταύτα, επ᾿ ουδενί λόγω επικυρώνουμε την ευφάνταστη παραγωγή της ψευδοπροφητείας που πλεονάζει και στις ημέρες μας και δεισιδαίμονες απόψεις ή προκαταλήψεις. Ψέγουμε μόνο το αδιάκριτο τσουβάλιασμα και την ειρωνική απόρριψη του γνήσιου προφητικού χαρίσματος από τους δυτικοθρεμμένουςοργανωσιακούς ερμηνευτές του φαινομένου, πού τόσο απέτυχαν, ώστε κάποιοι απ᾿ αυτούς επειδή δεν χόρταιναν από τον στείρο ευσεβισμό και τον άκρατο σχολαστικισμό, πήγαν σε άλλα άκρα, ήτοι του σαρκικού αμοραλισμού και της αντίνομηςνεορθοδοξίας και όσοι απέμειναν, ευαγγελίζονται τον λόγο μόνο του π. Ηλία Μαστρογιαννόπουλου και του γέροντος Ευσεβίου Ματθόπουλου! Αιωνία η μνήμη τους! Αξιόλογοι αλλά ανεπαρκείς να συγκριθούν και να ερμηνεύσουν θεούμενους άνδρες, ήτοι του ουρανόθενμεμαρτυρημένουαγιοπατερικού διαμετρήματος Παϊσίων, Ιακώβων, Πορφυρίων και τινών περιφρονημένων Ευμενίων που κάποιοι μεγαλο-Αρχιμανδρίτες <ενέπαιζον> με φαρισαϊκή <συγκαταβατική> διάθεση, όταν ζούσαν την εν σαρκί ζωή και αγίαζαν με την πυρφόρα εν κρυπτώ προσευχή τους το κλεινόν άστυ και τα περίχωρα.. και δύο τελευταία ερωτήματα στον λευκοπόλιοιεροκήρυκα π. Δανιήλ Αεράκη: Α) το προφητικό χάρισμα, όχι μόνο υπό την αυθεντική του μορφή, (την διάκριση κτιστού-ακτίστου, την ανυπόστολη στηλίτευση της πλάνης και την προφαντική προβολή της αλήθειας) αλλά και ως παράθεση των μελλόντων συμβήναι, επιχωριάζει πλουσίως στην Αγία Γραφή, ίδια Παλαιά Διαθήκη, Πράξεις Αποστόλων και στην Αγιοπατερική Γραμματεία (Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, όσιος Ανδρέας ο διά Χριστόν Σαλός, άγιος Παΐσιος κλπ) ναι ή ου; Πολλές από τις προφητείες που ξεκάθαρα παραθέτετε και απροκάλυπτα ειρωνεύεσθε πόθεν άραγε προέρχονται; Β) Ο <σεμνός> Μητροπολίτης που ανονομαστίυπαινίσσεσθε, πόσο άραγε έχει υγιή κριτήρια να ξεχωρίσει τον γνήσιο από το κίβδηλο, όταν από την μια έψαχνε διακαώς για χαρισματούχους προκειμένου να ωφεληθεί (έχω μαρτυρία περί τούτου), εκδίδει βιβλία για τους αγίους γέροντες της εποχής μας και επιχειρεί επ᾿ αυτών ρηχή και αθεολόγητη προσέγγιση και από την άλλη προσκαλεί τον γηραιό και <αγέρωχο> προ του επικειμένου αδέκαστου κριτηρίου Χρήστο Γιανναρά για να διδάξει το ποίμνιό του; Για όσους δεν ξέρουν, εσχάτως, ο κ. Γιανναράς επικρίθηκε λίαν προφητικώς από οξύγλωσσο αγιορείτη, (οξύγλωσσος ως φορέας της μάχαιρας του πνεύματος), επειδή έβαλε με καταιγιστικά πυρά εναντίον του αειπαρθένου της Θεοτόκου! Στόχος του η ανάδειξη της γενετήσιας λειτουργίας ως αρχέγονο συστατικό της φύσεως και όχι ως εμπαθές μεταπτωτικό παράσιτο που επευλογείται και οικονομείται στον σώφρονα γάμο με στόχο την θεραπεία του, αλλά επ᾿ ουδενίεξονομάζεται ως κινητήριος δύναμις στην επίτευξη της πνευματικής τελειώσεως και στην χαρισματική αναγωγή της πεπτωκυίας φύσεως στην πρωτόγευστη ηδονή του θείου έρωτα…αφήνω τις <θεολογικές> συγχρωτίσεις και τις λίαν φιλικές σχέσεις του <σεμνού>ιεράρχου ως και του αυταδέλφου του με τον π. Φάρο και τον π. Θερμό, το αλώνισμα της Μητροπόλεως του από τον ανίερο <καιρό> τον επαφρίζοντα διηνεκώς τας εαυτού αισχύνας, τους Κονάνους και τους Λίβυους που <φωτίζουν> και <οικοδομούν> κατά καιρούς <επαρκώς> το ποίμνιο του Κ.Α! Ή μήπως <αφθαρτοποιούνται> οι απόψεις του <σεμνού>ιεράρχου λόγω της ζωικής του προέλευσης και της Νικοδήμειας(Γκατζηρουλίας) πατρότητας; Δεν ξέρω αν ο αδέκαστος και κρυστάλλινος αδικημένος όντως Μητροπολίτης Νικόδημος, θα αποδεχόταν τα μεταπατερικά ανοίγματα του επιγόνου του και αν θα επικροτούσε την γενικευμένη απόρριψη προφητικών ρημάτων αγίων του Θεού! Ερευνήσατε λίγο, γιατί άραγε προφήτευαν οι άγιοι διαχρονικώς; Θα διαπιστώσετε ότι λίγα μόνο είπαν ενώ πάμπολλα είχαν αποκομίσει από την αμεσότατη θεοκοινωνία τους, με πόνο τα φανέρωσαν στο εκάστοτε λιμώττον πλήρωμα της Εκκλησίας, στην ολόθυμη μετάνοια και στην πνευματική παραμυθία κυρίως στόχευαν, τον Χριστό επεδίωκαν να μυσταγωγήσουν μέσω της μετανοίας σε σκοτισμένες ψυχές…πανοσιολογιώτατε γέροντα. Είστε πολύξευρος αλλά όχι παντογνώστης. Μετακινηθείτε λίγο από την παγωμένη γωνιά της οργανωσιακής υπεροψίας προς την θαλπωρή της λαϊκής απλότητας και ευσέβειας και τότε, χωρίς να πλανηθείτε από ψευδοπροφήτες, θα εννοήσετε καλώς τους αληθινούς προφήτες και αγίους του σήμερα, είσθε έμφορτος ιεραποστολικής προσφοράς. Είθε να φύγετε για τα ουράνια σκηνώματα και εμπλέως ησυχαστικών βιωμάτων. Την ευχή σας. Ένας απλός παπάς https://topothoumeno.blogspot.com/2020/10/blog-post_818.html