ΜΥΣΤΗΡΙΟ...ΕΙΝΑΙ Ο Β.ΠΟΥΤΙΝ Ο "5ος ΠΕΤΡΟΣ";;;;;Ο ΡΩΣΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πραγματοποίησε την Προφητεία του Αγαθάγγελου!!''Ήκουσα φωνής ερχομένης από της άρκτου ήτις έλεγεν ούτω:Ρωσία εξύπνησον ουν εκ του ύπνου!!Προς σε ο λόγος του αγγέλου Κυρίου!!Δράξον τα όπλα ταχέως...''[ΒΙΝΤΕΟ]ΤΟ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ...ΜΥΣΤΗΡΙΟ...ΕΙΝΑΙ Ο Β.ΠΟΥΤΙΝ Ο "5ος ΠΕΤΡΟΣ";;;;;

Ο ΡΩΣΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πραγματοποίησε την Προφητεία του Αγαθάγγελου!!''Ήκουσα φωνής ερχομένης από της άρκτου ήτις έλεγεν ούτω:Ρωσία εξύπνησον ουν εκ του ύπνου!!Προς σε ο λόγος του αγγέλου Κυρίου!!Δράξον τα όπλα ταχέως...''[ΒΙΝΤΕΟ]ΤΟ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ...


Η προφητεία του Ιερομόναχου Αγαθάγγελου που έκανε το 1279 μίλησε για τα σημερινά γεγονότα στην Ρωσία - Ουκρανία [Κριμαία - Αζοφική] και για την Κωνσταντινούπολη!!!....Διαβάστε τι είχε πει στην γλώσσα γραφής του«Εγώ ο Ιερώνυμος Αγαθάγγελος, ομολογητής, Ιερομόναχος της του Μεγάλου Βασιλείου τάξεως, γεννημένος εν Ρόδω της Ροδοννήσου, τω ΟΘ΄ [79ο] έτει της ηλικίας μου, εν ημέρα Κυριακή του Μαρτίου, επονομαζομένη της Ορθοδοξίας, ήτις εστίν η πρώτη της αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής τω ΑΣΟΘ [1279] έτει εν Μεσσήνη της Σικελίας ευρισκόμενος και παρηνωχλημένος πολλάκις υπό πολλών και διαφόρων νυκτερινών οπτασιών, τέλος εις αυτήν την αγίαν Κυριακήν, προς την αυγήν, ήκουσα τινός τρομερωτάτης φωνής εξερχομένης εκ μέρους της Ανατολής, ως από λυπηράς και φρικτής σάλπιγγος θαλασσινής»...«Ήκουσα φωνής ερχομένης από της άρκτου ήτις έλεγεν ούτω: Ρωσία εξύπνησον ουν εκ του ύπνου. Προς σε ο λόγος του αγγέλου Κυρίου εφυλάττετο και εν τω πρωί του ηλίου εμπλησθήσεται ελείου καθαρού η λαμπάς σου, και προτού ο ήλιος εν τω ανατολικώ ζωδιακώ φανή εμφανής έση, ω φίλη ηγαπημένη. Ιδού τα αριστοπολεμικά σου όργανα γεμίζουσι τον αιθέρα μελωδίας. Οι πολεμισταί και ήρωές σου ψάλλουσι σχεδόν τα νικητήρια, προσκαλούντες σε αναμορφώσαι τον πλανήτην εξ αλφίτου αμιάντου, συ τη του Χριστού ειλικρινεστάτη σφραγήδα, όστις μία των ημερών σε ελύτρωσεν από το σκότος της διεστραμμένης ειδωλολατρείας.Δράξον τα όπλα ταχέως, ω αδελφή μου, ύπαγε συνηγόρησον την εξ αυτού αιώνιον αλήθειαν, επειδή εις σε εφυλάττετο το σημείον της τοσαύτης φωταυγούς δόξης. Αλλ’ άκουσον, αδελφή μου πεφιλημένη, γίνωσκε, ότι εκ των Αγαρηνών εις την εβδόμην εκατοντάδα έση ηνωχλημένη και απαρίθμει σχεδόν προς τον τεσσαρακοστόν αριθμόν, και όψει ότι έση τροπαιούχος και καταβαλείς αυτούς επί τε τη χερσονήσω έξεις την νίκην και περάσεις την Ελώ, και καταθραύσεις την Ταυρικήν, καταπραΰνεις τον φόβον και τρόμον, και τα Μαιωτικά μέρη των Ταρτάρων».
Loading...
loading...
Από το Blogger.