Ticker

10/recent/ticker-posts

ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΒΙΝΤΕΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ...ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 Ιουλίου 2018 ΞΕΚΙΝΑ Η ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ...Ματθ. 24,7 Θα ξεσηκωθή το ένα έθνος ενάντιον του άλλου έθνους...θα συμβούν στερήσεις...πείνες...επιδημικές αρρώστιες και σεισμοί....[5 ΧΘΕΣΙΝΑ ΒΙΝΤΕΟ]!!ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ....


ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΒΙΝΤΕΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ...ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  13 Ιουλίου 2018 ΞΕΚΙΝΑ Η  ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ...Ματθ. 24,7 Θα ξεσηκωθή το ένα έθνος ενάντιον του άλλου έθνους...θα συμβούν στερήσεις...πείνες...επιδημικές αρρώστιες και σεισμοί....[5 ΧΘΕΣΙΝΑ ΒΙΝΤΕΟ]!!ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ....
Την Παρασκευή και 13 Ιουλίου 2018 θα γίνει ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την καθιέρωση και επιβολή της πανθρησκείας του Οικουμενισμού ανοίγοντας τον δρόμο στην κυριαρχία του Αντίχριστου.Ο Πάπας καθοδηγεί τα νήματα της αγαπολογίας, της ένωσης των διαφόρων χριστιανικών αιρέσεων προς ένα σκοπό: τον οικουμενισμό της Νέας Τάξης. Συνεργός του ο οικουμενικός πατριάρχης και άλλοι θρησκευτικοί ηγέτες που έχουν πλέον υποταχτεί στο σχέδιο της επιβολής μιας και μοναδικής θρησκευτικής αρχής που θα καθοδηγείται από τη Νέα Τάξη.Όπως οι Σταυροφόροι τον 13ο αιώνα είχαν με τη βία διαλύσει την ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία, δηλαδή την έδρα της ορθοδοξίας υπό τις εντολές του τότε Πάπα, έτσι και σήμερα οι νέοι σταυροφόροι της Νέας Τάξεως υπό τις εντολές του σύγχρονου Πάπα Φραγκίσκου προχωρούν στο ίδιο έργο για χάρη της πανθρησκείας της Νέας Τάξης.

Friday The 13th & The Knights TemplarΑ Θεσ. 5,3         Διότι, όταν οι άνθρωποι λέγουν, “τώρα υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια”. τότε έρχεται ξαφνικός εις αυτούς ο όλεθρος, όπως έξαφνα έρχεται και η ωδίνη του τοκετού εις την έγκυον. Ετσι και οι άνθρωποι αυτοί δεν θα αποφύγουν την καταστροφήν.Δαν. 7,23         Μου είπε λοιπόν• Το τέταρτον θηρίον είναι η τετάρτη βασιλεία επάνω εις την γην, η οποία από απόψεως δυνάμεως και αγριότητος θα υπερέχη από τας άλλας βασιλείας. Θα καταφάγη όλην την οικουμένην, θα ποδοπατήση και θα κατακόψη αυτήν.Δαν. 11,31        Θα αφήση δε εκεί υπόλοιπα των στρατευμάτων του, τα οποία θα βεβηλώσουν τον ιερόν ναόν, την ιεράν αυτήν και ηθικήν ακρόπολιν των Ιουδαίων, θα θέσουν τέρμα εις τας καθημερινάς θυσίας και εις την έρημον από Ιουδαίους πόλιν θα στήσουν βδελυρά είδωλα.Β Θεσ. 2,4        ο εχθρός και αντίπαλος του Θεού και της αληθείας και ο οποίος θα εξιψώνη τον ευατόν του και θα τον θέτη παραπάνω από κάθε άλλον, που ονομάζεται Θεός η από κάθε άλλον που θα απολαμβάνη σεβασμόν και λατρείαν εκ μέρους των ανθρώπων. Τοσον δε πολύ θα αλαζονευθή αυτός, ώστε θα καθίση ως Θεός στον ναόν του Θεού και θα προσπαθή με πονηρά και δόλια τεχνάσματα να αποδείξη τον ευατόν του, ότι είναι Θεός.Β Πε. 2,1         Εκτός όμως των αληθινών προφητών ανεφάνησαν και ψευδοπροφήται στον ιουδαϊκόν λαόν, όπως άλλωστε και μεταξύ σας θα παρουσιασθούν ψευδοδιδάσκαλοι, οι οποίοι με πολλήν επιτηδειότητα και πανουργίαν θα προσπαθήσουν να εισαγάγουν και διαδώσουν ολεθρίας αιρέσεις. Θα αρνούνται δε και θα παραμερίζουν αυτόν τον Κυριον και Δεσπότην, που τους εξηγόρασεν από την αιωνίαν καταδίκην με το αίμα του, και θα επισύρουν εναντίον του εαυτού των ταχείαν καταστροφήν.Β Τιμ. 3,3      γυμνοί και από την στοιχειώδη στοργήν προς τους οικείους, αδιάλλακτοι και ασυμβίβαστοι, διαβολείς και συκοφάνται, άγριοι και σκληροί, χωρίς καμμίαν αγάπην προς το αγαθόν,Ματθ. 24,7         Διότι θα ξεσηκωθή το ένα έθνος ενάντιον του άλλου έθνους, και το ένα βασίλειον εναντίον του άλλου βασιλείου και θα συμβούν στερήσεις και πείνες και επιδημικές αρρώστιες και σεισμοί εις διαφόρους τόπους.Β Τιμ. 3,1        Μαθε δε τούτο• ότι κατά τας τελευταίας ημέρας που θα επακολουθήσουν, θα παρουσιασθούν στον δρόμον της Εκκλησίας καιροί δύσκολοι, περιστάσεις επικίνδυνοι,Ματθ. 24,6         Θα ακούσετε δε πολέμους και φήμες περί πολέμων, που γίνονται μακράν. Προσέχετε, μη ταράσσεσθε, νομίζοντες ότι αυτά είναι σημεία του τέλους. Διότι πρέπει όλα να πραγματοποιηθούν, αλλά ακόμα δεν θα έλθη το τέλος.Ματθ. 24,12       Και επειδή θα έχη πληθυνθή η αμαρτία και η κακία, θα κρυώση η αγάπη των πολλών προς τον Θεόν και προς τους ανθρώπους. (Η καταπάτησις του νόμου του Θεού, η φαυλότης και η διαφθορά είναι κατάστασις ιδιοτελείας, η οποία συνεπάγεται κατάπτωσιν πνευματικήν, ψύξιν της αγάπης και προς αυτούς ακόμη τους οικείους, απομάκρυνσιν από τον Θεόν και απιστίαν. Η απιστία είναι κατά κανόνα γέννημα της αμαρτίας)Β Τιμ. 3,5        άνθρωποι που θα έχουν το εξωτερικόν σχήμα και την εμφάνισιν της ευσεβείας, θα έχουν όμως αρνηθή την δύναμίν της. Φεύγε μακρυά από αυτούς,Β Τιμ. 4,4        Και την μεν αλήθειαν δεν θα την προσέχουν, αλλά θα γυρίζουν αλλού τα αυτιά των. Θα εκτραπούν δε και θα στραφούν εις μυθολογίας και ψευδολογίας.Αποκ. 6,8        Και είδα• Και ιδού ένα κίτρινο άλογο, (που συμβολίζει τας επιδημίας και το θανατικό) και εκείνος που εκάθητο επάνω εις αυτό, είχεν όνομα του• Ο θάνατος. Και ακολουθούσε μαζή του ο Αδης, δια να μαζεύη τας ψυχάς εκείνων, που θα επέθαιναν. Και παρεχωρήθη εις αυτόν από τον Θεόν η εξουσία επάνω στο τέταρτον των κατοίκων της γης, να τους φονεύση με την μάχαιραν και με τον λιμόν και με το θανατικό και με τα θηρία της γης, που θα κατασπαράξουν μερικούς.Β Πε. 3,5         Τυφλωμένοι όμως αυτοί από τα αμαρτωλά τους πάθη λησμονούν τούτο, ότι δηλαδή οι ουρανοί υπήρχαν από πολύ παλαιούς χρόνους καθώς και η γη, η οποία με τον παντοδύναμον λόγον του Θεού, έγινε και υφίσταται, αφού από το ύδωρ εβγήκε και δια του ύδατος υπάρχει.Β Πε. 3,6         Με το ίδιο ακριβώς νερό, κατόπιν διαταγής του Θεού, ο τότε αμαρτωλός κόσμος κατεκλύσθη και κατεστράφη.Ματθ. 24,7        Διότι θα ξεσηκωθή το ένα έθνος ενάντιον του άλλου έθνους, και το ένα βασίλειον εναντίον του άλλου βασιλείου και θα συμβούν στερήσεις και πείνες και επιδημικές αρρώστιες και σεισμοί εις διαφόρους τόπους.Α Τιμ. 4,3        Οι ασυνείδητοι αυτοί ψευδολόγοι θα εμποδίζουν τους ανθρώπους να έρχωνται εις γάμον, θα διδάσκουν ότι πρέπει να απέχουν οι άνθρωποι από φαγητά, τα οποία εν τούτοις ο ίδιος ο Θεός τα έδωσε, δια να τα τρώγουν και τα απολαμβάνουν με ευγνωμοσύνην προς τον Θεόν οι πιστοί και οι προχωρημένοι εις την πλήρη γνώσιν της αληθείας.Α Τιμ. 4,4        Διότι κάθε τι, που έκτισεν ο Θεός και το έδωσε προς τροφήν στους ανθρώπους, είναι καλόν και κανένα από αυτά δεν είναι μολυσμένον και άξιον περιφρονήσεως, αρκεί μόνον να λαμβάνεται με ευγνωμοσύνην και ευχαριστίαν προς τον Θεόν.Α Θεσ. 5,3       Διότι, όταν οι άνθρωποι λέγουν, “τώρα υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια”. τότε έρχεται ξαφνικός εις αυτούς ο όλεθρος, όπως έξαφνα έρχεται και η ωδίνη του τοκετού εις την έγκυον. Ετσι και οι άνθρωποι αυτοί δεν θα αποφύγουν την καταστροφήν.
 Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.
Loading...
loading...