ΠΡΟΣΟΧΗ.... ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ.... ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ... ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΕΝΑΣ ΕΦΕΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΕΣ


Ενημέρωση Εφέδρου 


Αγαπητέ Έφεδρε,
Στην ιστοσελίδα αυτή θα βρεις οδηγίες, οι οποίες θα σου χρησιμεύσουν για όσο χρόνο είσαι εγγεγραμμένος στην εφεδρεία του Στρατού. 
Οι οδηγίες αφορούν τις υποχρεώσεις σου, οι οποίες απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία. 
Μελέτησε τες προσεκτικά.

Πληροφορίες μπορείς επίσης να
λάβεις τηλεφωνικά από τις πλησιέστερες Στρατιωτικές Αρχές (Μονάδες Επιστρατεύσεως - Φρουραρχεία, Στρατολογικά γραφεία), ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Διεύθυνση Επιστρατεύσεως του ΓΕΣ (gesdes4gr στο army.gr).
Γενικά:
Στην εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων εγγράφονται οι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες που απολύονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους. Οι έφεδροι εγγράφονται στην εφεδρεία του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.


Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εκπλήρωσης εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης:
Όσοι κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ή συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων ακατάλληλοι για στράτευση για λόγους υγείας. 
Όσοι καταδικάζονται αμετάκλητα από οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο σε κάθειρξη ή σε ποινή που για τους στρατιωτικούς συνεπάγεται καθαίρεση. 

Οι έφεδροι υποχρεούνται να δηλώνουν οποιαδήποτε αλλαγή του τόπου διαμονής τους, εφόσον η διάρκεια υπερβαίνει τους 3 μήνες. Η δήλωση υποβάλλεται είτε στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία είτε στις αρμόδιες Επιστρατεύουσες Αρχές. Στους έφεδρους που δεν συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.Οι έφεδροι που αρνούνται να παραλάβουν οποιοδήποτε στρατιωτικό έγγραφο διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. Υποχρεώσεις του Εφέδρου σε Περίοδο Ειρήνης:Ο έφεδρος, μετά την απόλυση του από το Στράτευμα εντάσσεται στην ΕΦΕΔΡΕΙΑ και λαμβάνει το ΕΙΔΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ (ΕΦΠ), το οποίο είναι:Είτε πρασίνου χρώματος για την τοποθέτηση του αυτόματα σε μια Μονάδα, με τα καθήκοντα και την ειδικότητα που κατείχε κατά την διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας.

Είτε λευκού χρώματος με το οποίο τον θέτει σε κατάσταση αναμονής για μελλοντική τοποθέτηση σε κάποια Μονάδα.


Με την ανά έτος πραγματοποιούμενη από την Διεύθυνση Επιστρατεύσεως του Γενικού Επιτελείου αναπροσαρμογή του προσωπικού που εντάσσεται στην εφεδρεία, είναι πιθανόν να ενταχθεί στη δύναμη άλλης Μονάδος με κατάλληλη αντικατάσταση του πράσινου ΕΦΠ ή με αντικατάσταση του λευκού ΕΦΠ σε πράσινο.Η αντικατάσταση του ΕΦΠ πραγματοποιείται από την Μονάδα Επιστρατεύσεως η οποία παρακολουθεί επιστρατευτικά τον έφεδρο. Το νέο ΕΦΠ, αποστέλλεται στον έφεδρο συστημένα εντός ταχυδρομικού φακέλου ή επιδίδεται από την αστυνομική αρχή της περιοχής διαμονής. Ο φάκελος περιέχει:Το νέο Ειδικό Φύλλο Πορείας.

Την απόδειξη παραλαβής του ΕΦΠ.
Ένα δελτίο αλλαγής στοιχείων εφέδρου.Μία απόδειξη αποστολής, την οποία θα υπογράψουν τα ΕΛΤΑ όταν ο έφεδρος ταχυδρομήσει τα επιστρατευτικά έντυπα που πρέπει να επιστρέψει.Ένα μικρό φάκελο αλληλογραφίας, που χρησιμεύει για την τοποθέτηση των παλαιών επιστρατευτικών εγγράφων που πρέπει να επιστραφούν.Αναλυτικότερα οι ενέργειες επισημαίνονται παρακάτω:

1η Ενέργεια: Αμέσως μετά την παραλαβή των νέων επιστρατευτικών εγγράφων, πρέπει να τοποθετηθούν στο μικρό ταχυδρομικό φάκελο που έχει παραληφθεί:Το παλαιό Ειδικό Φύλλο Πορείας σας. 

Η απόδειξη παραλαβής του νέου Ειδικού Φύλλου Πορείας αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον ίδιο. 
Το παλαιό Δελτίο Αλλαγής Στοιχείων Εφέδρου.2η Ενέργεια: Ο παραπάνω φάκελος κατατίθεται, χωρίς γραμματόσημο σε ένα ταχυδρομικό γραφείο. Ο υπάλληλος του ταχυδρομείου που θα παραλάβει το φάκελο θα πρέπει να υπογράψει την απόδειξη παραλαβής η οποία πρέπει να τηρείται σαν στοιχείο ότι επεστράφησαν τα επιστρατευτικά έγγραφα.

3η Ενέργεια: Για οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τα επιστρατευτικά έγγραφα, πρέπει να επικοινωνεί με την Μονάδα επιστρατεύσεως από την οποία παρακολουθείται επιστρατευτικά.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΤα εισιτήρια τα οποία έχουν αποσταλεί με το ΕΦΠ, χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ σε περίπτωση επιστράτευσης και όχι σε κλήση για εκπαίδευση.Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης διαμονής, ο έφεδρος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει το δελτίο αλλαγής στοιχείων εφέδρου με τα νέα στοιχεία, να το ταχυδρομήσει χωρίς γραμματόσημο και χωρίς να το τοποθετήσει σε φάκελο.Μετεκπαίδευση Εφεδρείας:

Για τη συντήρηση των στρατιωτικών ικανοτήτων κατά τον χρόνο παραμονής στην εφεδρεία οι έφεδροι καλούνται σταδιακά να συμμετάσχουν σε κάποια δραστηριότητα είτε της Μονάδος που είναι εντεταγμένοι είτε σε σχολείο για την βελτίωση των γνώσεων ή την απονομή νέας ειδικότητας.Για τους εφέδρους αξιωματικούς, προκειμένου να προαχθούν στον επόμενο βαθμό πρέπει την τελευταία 5ετία από της προτάσεως για προαγωγή, να έχουν συμμετάσχει υποχρεωτικά σε κάποια δραστηριότητα μετεκπαίδευσης.

Η μετεκπαίδευση όπου θα κληθείς να συμμετάσχεις, διεξάγεται με δραστηριότητες:


Εκπαίδευσής σου στο πλαίσιο της Μονάδος (7 με 9 ημέρες).

Εκπαίδευσής σου σε Σχολές εφέδρων αξιωματικών των Όπλων και Σωμάτων (2 με 3 εβδομάδες).
Εκπαίδευσής σου σε σχολεία βελτίωσης γνώσεων επί οπλικών συστημάτων και απονομής νέας ειδικότητας (1 με 2 εβδομάδες).
Συμμετοχής σου σε μεγάλες εθνικές ασκήσεις (5 με 7 ημέρες).Η πρόσκληση για μετεκπαίδευση πραγματοποιείται με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με ΦΥΛΛΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΦΑΠ), που επιδίδεται μέσω της Αστυνομίας. Περιπτώσεις εξαιρέσεων περιλαμβάνονται στο φυλλάδιο που αποστέλλεται με το ΦΑΠ. Ενέργειες σε περίπτωση κλήσης σε μετεκπαίδευση της εφεδρείας:

Σε περίπτωση επιδόσεως Φύλλου Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) για συμμετοχή σε δραστηριότητα μετεκπαίδευσης εφεδρεία, ο παραλήπτης πρέπει να ενεργήσει όπως παρακάτω:


1η Ενέργεια: Εφόσον υπάρχει λόγος εξαίρεσης, μεταβαίνει άμεσα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση στρατολογίας του Μείζονα σχηματισμού που τον καλεί ή το αρμόδιο Στρατολογικό γραφείο της περιοχής του ή την Μονάδα Επιστράτευσης που τον παρακολουθεί επιστρατευτικά.Εάν δεν ληφθεί απάντηση ότι έγινε η εξαίρεση ή εάν ο χρόνος δεν επαρκεί για να αποσταλούν τα δικαιολογητικά εξαίρεσης, οφείλει να παρουσιαστεί οπωσδήποτε, για να μην κηρυχθεί ανυπότακτος. Στην περίπτωση αυτή οι λόγοι εξαίρεσης θα εκτιμηθούν από το Ειδικό Στρατολογικό Συμβούλιο κατά την κατάταξη.2η Ενέργεια: Εφόσον η εκπαίδευση διεξάγεται εκτός της περιοχής που διαμένει μόνιμα, μεταβαίνει στο πλησιέστερο φρουραρχείο της περιοχής του μαζί με το ΦΑΠ για παραλαβή Καταστάσεως επιβιβάσεως που θα χρησιμεύσει για την έκδοση εισιτηρίων.3η Ενέργεια: Χρησιμοποιεί τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για την μετάβαση στη Μονάδα μετεκπαίδευσης. Να αποφεύγεται η χρησιμοποίηση ΙΧ οχημάτων διότι δημιουργούν πολλά προβλήματα και κοστίζουν.4η Ενέργεια: Έχει μαζί του:Το ΦΑΠ που του έστειλε η Επιστρατεύουσα Αρχή. 

Το Ειδικό Φύλλο Πορείας. 
Το Ατομικό Βιβλιάριο Μεταβολών και Εκπαίδευσης (όσοι έχουν). 
Την Αστυνομική ταυτότητα και τα Επιστρατευτικά έγγραφα. 
Την Στρατιωτική άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου ή ειδικοποιημένου Μηχανήματος (όσοι διαθέτουν). 
Το δίπλωμα οδήγησης πολιτικού οχήματος - ειδικοποιημένου οχήματος-μηχανήματος (όσοι διαθέτουν). 
Τη μεταλλική Ταυτότητα.Λοιπά (κατά την κρίση του): Αντίγραφο Πτυχίου ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΙΕΚ (αποκτηθείσας ειδικότητας που δεν είχε δηλωθεί κατά την εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας), πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης Ξένων Γλωσσών κ.ά.Τροφή για την κίνηση μέχρι την Μονάδα (ξηρά τροφή). Η τροφοδοσία θα αρχίσει με την κατάταξη στη Μονάδα. 

Ένα μικρό σακίδιο με τα απαραίτητα ατομικά είδη για το χρόνο εκπαίδευσης. 


5η Ενέργεια: Για την αποζημίωση, έχει μαζί του τα απαραίτητα δικαιολογητικά που περιγράφονται στη σχετική προς τούτο παράγραφο.6η Ενέργεια: Εάν έχει οποιαδήποτε αμφιβολία, να επικοινωνήσει με την Μονάδα επιστρατεύσεως από την οποία παρακολουθείται επιστρατευτικά.

Αποδοχές Έφεδρων Αξιωματικών:


α. Οι αποδοχές του έφεδρου Αξκού είναι ίδιες με τις αποδοχές των εν ενεργεία ομοιόβαθμων του.

β. Αυτές υπολογίζονται από την ημέρα κατάταξης μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της απόλυσης.
γ. Αν ο έφεδρος είναι Δημόσιος Υπάλληλος ή Υπάλληλος ΝΠΔΔ, Κρατικών Εκμεταλλεύσεων ή Υπηρεσιών που παραχωρήθηκαν στο Δημόσιο ή Ιδρυμάτων που επιχορηγούνται από το Δημόσιο, Υπάλληλος Τραπεζών, ΙΚΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και Ολυμπιακών Αερογραμμών, λαμβάνει υποχρεωτικά τις αποδοχές της πολιτικής θέσης. Εφόσον οι αποδοχές της πολιτικής θέσης είναι κατώτερες των αποδοχών του Στρατιωτικού βαθμού που κατέχει, λαμβάνει τη διαφορά.
δ. Δικαιολογητικά Για την πληρωμή από το Στρατό πρέπει να έχει μαζί του τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α/ΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Δημόσιος ΥπάλληλοςΒεβαίωση αποδοχών από την υπηρεσία του.
2.Ιδιωτικός Υπάλληλος κ.λπ.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86.
  • Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου από την Ελληνική Αστυνομίας ή το Στρατολογικό Γραφείο του χρόνου υπηρεσίας, για την δικαιολόγηση χρονοεπιδόματος.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τη δικαιολόγηση του ΕΟΒ.
  • Βεβαίωση αριθμού Φορολογικού Μητρώου.


Αποδοχές Εφέδρων Οπλιτών: Ο μισθός (αποδοχές) του έφεδρου οπλίτη είναι ίσος με αυτόν των ομοιοβάθμων του κληρωτών που υπηρετούν. Οι έγγαμοι δικαιούνται παραπάνω μισθού, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση.Δικαιολογητικά: Βεβαίωση αριθμού Φορολογικού Μητρώου. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γάμου και γέννησης παιδιών (έγγαμος έφεδρος οπλίτης).Οδηγίες και Υποχρεώσεις Σε Περίοδο Επιστρατεύσεως

Η πρόσκληση του εφέδρου, σε περίπτωση επιστρατεύσεως, μπορεί να γίνει με ανακοίνωση στα Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως (Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Εφημερίδα), με τοιχοκόλληση προκηρύξεων ή με την επίδοση Φύλλου ατομικής Προσκλήσεως (ΦΑΠ).


Εάν η ανακοίνωση γίνει με τα Μέσα Ενημερώσεως του κοινού τότε ο έφεδρος θα κληθεί με μια από τις συνθηματικές λέξεις που υπάρχουν στο επάνω μέρος του ΕΦΠ, όπως:α. Το χρώμα του ΕΦΠ.

β. Το γράμμα Η μαζί με έναν αριθμό.
γ. Το γράμμα Ω μαζί με έναν αριθμό.
δ. Τον κωδικό αριθμό της Μονάδας, που αποτελείται από δύο γράμματα με έναν τετραψήφιο αριθμό.Για να διαπιστώσει ότι καλείται πρέπει να εξετάσει εάν οι ανακοινώσεις συμπεριλαμβάνουν ένα από τα παραπάνω συνθηματικά.Σε περίπτωση που επιστρατεύεται πρέπει να λάβει υπόψη του τα παρακάτω:α. Τον χρόνο που θα έχει στη διάθεσή του να τακτοποιήσει τις άμεσες οικογενειακές του υποθέσεις. 

β. Να μελετήσει με προσοχή τις συνοπτικές οδηγίες που είναι γραμμένες στο Ειδικό Φύλλο Πορείας.
γ. Κατά την αναχώρηση για τη Μονάδα να πάρει: Τροφή για 2 ημέρες (ξηρά τροφή).

Την Αστυνομική ταυτότητα και τα Επιστρατευτικά Έγγραφα.
Την άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου (εάν έχει). 
Ένα μικρό σακίδιο με τα ατομικά είδη. δ. Να αναχωρήσει για την Μονάδα που γράφεται στο Ειδικό Φύλλο Πορείας ή ΦΑΠ αμέσως, για να παρουσιασθεί έγκαιρα. Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε συγκοινωνιακό μέσο σε συνδυασμό με τα αποκόμματα εισιτηρίων που είναι στο Ειδικό Φύλλο Πορείας του. Οδηγίες για την συμπλήρωση και χρησιμοποίηση των εισιτηρίων του ΕΦΠ υπάρχουν στο πίσω μέρος των εισιτηρίων.ε. Σε περίπτωση που δυσκολεύεται να μετακινηθεί προς τη Μονάδα του γρήγορα, να παρουσιασθεί στο ΣΠΕ που αναγράφεται στις «οδηγίες για την κίνησή σου» που ευρίσκονται στο εμπρός μέρος του ΕΦΠ ή του ΦΑΠ, προκειμένου από εκεί να προωθηθεί στη Μονάδα του. Εάν βρίσκεσαι μακριά από το ΣΠΕ πρέπει να παρουσιασθεί στο πλησιέστερο Φρουραρχείο ή Αστυνομική αρχή προκειμένου να διευκολυνθεί κατά την κίνησή του.

Από το Blogger.